Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

 

Bycie rodzicem jest zadaniem trudnym, to jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co raz częściej słyszymy o wypaleniu rodziców. Spośród ponad 40 krajów polscy rodzice są jednymi z najbardziej wyczerpanych. I to są wyniki jeszcze sprzed pandemii.

Jakie są objawy wypalenia rodzicielskiego?

 • wyczerpanie emocjonalne,
 • zmęczenie, frustracja, stres, bezsilność,
 • dysonans między realizacją roli rodzica a oczekiwaniami osobistymi i społecznymi,
 • negatywny obraz własnego rodzicielstwa,
 • utrata przyjemności bycia w roli rodzica,
 • dystansowanie się emocjonalne wobec swoich dzieci,
 • trudności w okazywaniu im miłości bezwarunkowej,
 • uciekanie w pracę zawodową,
 • obniżony poziom zainteresowania tym co robią dzieci i jak sobie radzą.

Rodzice powinni mieć świadomość, że jeśli czują duże zmęczenie, powinni szukać wsparcia. A dbanie o samego siebie jest dobre dla dziecka.

I z tą pomocą przychodzą warsztaty oragniizaowane przez Eduaktorów Pozytywnej Dyscypliny.

Na spotkaniu dowiesz się:

 • Czym jest motywacja?
 • Jaki związek ma motywacja z naszym układem nagrody?
 • Motywacja wewnętrzna czy motywacja zewnętrzna?
 • Jakie są komponenty motywacji?
 • Co wpływa na motywację?
 • Co motywuje  młodego człowieka?
 • Co go demotywuje?
 • Jak zatem motywować nastolatka?
 • Od czego zacząć?
 • Czego absolutnie unikać?

Czy warto przyjść na ten webinar? My jesteśmy przekonani, że tak. A ty, drogi rodzicu, sam musisz podjąć tę decyzję. 

To pierwsza edycja tego webinaru, nasza premiera, kolejne są zaplanowane na następny rok.

Jedyne co ryzykujesz, to czas. Zapraszamy, po co czekać.

Czym jest Pozytywna Dyscyplina (PD)?

Pozytywna Dyscyplina (PD) to nurt wychowawczy opracowany przez dr Jane Nelsen i Lynn Lott. Opiera się na pracy Alfreda Adler’a i Rudolfa Dreikurs’a i ma na celu uczyć dzieci i młodych ludzi, jak stać się odpowiedzialnymi, asertywnymi, pełnymi szacunku i zaradnymi członkami swoich społeczności.

Podejście Adlera skupia się na znaczeniu pielęgnowania poczucia przynależności w jednostce. Pozytywna Dyscyplina uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych.

Możesz jej używać w domu, szkole i przedszkolu. Cała koncepcja jest ułożona w bloki tematyczne, jest pełna wskazówek, pokazuje jak krok po kroku wprowadzać zmiany w modelowaniu zachowań dzieci.

Kto może prowadzić Certyfikacje na Edukatora PD?

Certyfikacje na Edukatora Rodzicielskiego mogą prowadzić tylko Certyfikowani Trenerzy Pozytywnej Dyscypliny. Na ten moment w Polsce jest trzech (3) Trenerów, którzy mają uprawnienia do organizowania certyfikacji na Edukatora Rodzicielskiego. Jedną z tych osób jest Agnieszka Białecka-Rutkowska.

Aktualna lista wszystkich Trenerów PD jest dostępna na stronie Amerykanskiego Stowarszenia POSITIVE DISCIPLINE ASSOCIATION (PDA)

Sprawdź aktualną listę Trenerów PD >>

Jakie są wymogi formalne, by zostać Edukatorem PD?

Kandydat(ka) na Certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny musi mieć ukończone szkolenie z Pozytywnej Dyscypliny o łącznym wymiarze min. 12h, obejmujące cztery (4) bazowe moduły – (1) postawa uprzejmy i stanowczy, (2) błędne strategie, (3) naturalne konsekwencje i logiczne, oraz kary (4) zachęta v. zniechęcenie i pochwała, budowanie poczucia wartości i sprawczości i etykiety.

Szkolenia z Pozytywnej Dyscypliny są organizowane w całej Polsce, zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line. Ważne, by organizatorem był Certyfikowany Edukator PD. Takie szkolenie kończy sie otrzymanie zaświadczenia.

Kandydat(ka) może mieć ukończone szkolenie skierowane zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. Nie ma znaczenia, do której grupy docelowej są przeznaczone spotkania, ponieważ treści i koncepty PD są uniwersalne, zmienia się jedynie kontekst ich wdrażania. Ważne by kandydat(ka) znał podstawowe założenia PD, potrafił(a) je omówić i pokazać ich zastosowanie w praktyce.

Jakie uprawnienia ma Edukator Rodzicielski PD?

Edukator Rodzicielski PD może prowadzić warsztaty, wykłady, szkolenia i konsultacje w duchu Pozytywnej Dyscypliny skierowane głównie do rodziców. Mogą one mieć charakter stacjonarny i on-line.

Edukator Rodzicielski może organizować spotkania (warsztaty, itd) dla rodziców, prawnych opiekunów, rodzin zastępczych, dziadków i innych osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w relacji jeden-na-jeden.

Edukator Rodzicielski PD nie może szkolić nauczycieli i opiekunów sprawujących opiekę grupową na dziećmi, czyli osób pracujących w takich instytucjach jak – klubiki, żłobki, przedszkola, szkoły. By pracować w tych placówkach trzeba ukończyć dwu-etapową Certyfikację Nauczycielską PD.

Jak wygląda przebieg certyfikacji na Edukatora PD?

Certyfikacja na Edukatora Rodzicielskiego trwa 3 dni, zazwyczaj jest organizowana od piątku do niedzieli. 

Certyfikacja nie służy wdrażaniu wiedzy z Pozytywnej Dyscypli, założenie jest takie, że kandydat(ka) zna filary PD, jej założenia i koncepcy. Certyfikacja służy wstępnemu przygotowaniu uczestnika do pracy z rodzicami na warsztatach. W trakcie jest dużo ćwiczeń praktycznych. 

Szczegółowy program szkolenia jest opisany wyżej. 

Czy te 3 dni wystarczą, by zdobyć wiedzę potrzebną do bycia Edukatorem PD?

I tak, i nie. Posiadanie wysokich kompetencji trenerskich i facilitatorkich wymaga spędzenia wielu godzin na sali szkoleniowej i dodatkowych szkoleń w tym zakresie.

I jednocześnie kiedyś trzeba zacząć. Każdy absolwent certyfikacji ma do dyspozycji manual, w którym są rozpisane ćwiczenia krok po kroku. Dlatego też na certyfikacji uczestnicy prowadzą najważniejsze ćwiczenia pod superwizją trenera. To pozwala zobaczyć im na co warto zwracać uwagę, jak się przygotować do swoich pierwszych warsztatów. Ponadto każdy uczestnik ma dospozycji dwie bezpłatne konsultacje z Trenerem, z których warto skorzystać.

Najważniejsze i najtrudniejsze w tym wszystkim jest dać sobie prawo do popełniania błędów, szczególnie jeśli nie ma się doświadczenia. To jest jak z prawem jazdy, warto od razu zabrać się do działania i organizacji warsztatów.

Czy trzeba mieć wykształcenie trenerskie, psychologiczne?

Ablosultnie nie ! Nie trzeba mieć wykształcenia ani pedagogicznego ani psychologicznego, ani trenerskiego, ani żadnego innego. KAŻDY może zostać Edukatorem PD.

W przypadku szkolenia trenerskiego warto wpisać go w swój plan rozwoju, jeśli ktoś chce, by szkolenia były jego głównym źródłem dochodu.

Najważniejsza jest gotowość i chęć do pracy z dorosłymi oraz otwartość na integrowanie ze sobą konceptów Pozytywnej Dyscypliny. 

Jest wielu Edukatorów, którzy wcześniej nie byli związani z oświatą czy szkoleniami i świetnie odnajdują się w roli szkoleniowca.

Jestem nauczycielem. Czy podmiot certyfikujący ma akredytację?

 Tak, jeden z naszych podmiotów spełnia wymogi ustawowe. Poniżej uzasadnienie, na podstawie interpelacji poselskiej nr 1363.

1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Przez podmioty realizujące zadania statutowe w zakresie doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, należy rozumieć podmioty prawa publicznego lub prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu mogące wykazać, że do zakresu ich działań należy prowadzenie doskonalenia nauczycieli.

Nasza placówka działająca pod nazwą HEIWA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne HEIWA jest wpisana do rejestru przedszkoli i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych dla m. st. Warszawa, pod numerem 57P. W rozumieniu Prawa Oświatowego nasza Poradnia jest niepubliczną placówką oświatową, z prawami podmiotu publicznego. Nasz statut obejmuje kształcenie nauczycieli, do pobrania poniżej.

Organ prowadzący placówkę:
LERNO Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie

Placówka oświatowa, podmiot realizujący m.in. szkolenia dla nauczycieli:
HEIWA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne HEIWA z siedzibą w Warszawie
Numer RSPO: 126211, REGON: 360175456

Statut placówki do pobrania >>

Jakie są rodzaje certyfikacji na Edukatora PD?

W Polsce aktualnie mamy 3 dostępne ścieżki certyfikacyjne.

Certyfikowany Edukator Rodzicielski Pozytywnej Dyscypliny (certyfikacja 1-etapowa)

 • Grupa docelowa – rodzice dzieci w każdym wieku
 • Uprawnienia – prowadzenie szkoleń stacjonarnych weekendowych i w cyklu (rekomendowane przez PDA),
  prowadzenie szkoleń on-line, Live’ów i webinarów prowadzenie konsultacji stacjonarnych i on-line

Certyfikowany Edukator Nauczycielski Wczesnego Dzieciństwa (dzieci 0-6 lat) Pozytywnej Dyscypliny (certyfikacja 2-etapowa)

 • Grupa docelowa – nauczyciele przedszkolni, opiekunowie żłobkowi,
  specjalistów przedszkolnych i żłobkowych
 • Uprawnienia – prowadzenie szkolenia bazowego w żłobkach i przedszkolach; prowadzenie mentoringów w placówkach, które weszły w proces certyfikacji placówki

Certyfikowany Edukator Nauczycielski w klasie  (dzieci 7+) Pozytywnej Dyscypliny (certyfikacja 2-etapowa)

 • Grupa docelowa – nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele szkolni,
  specjaliści szkolni
 • Uprawnienia – prowadzenie szkolenia bazowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; prowadzenie mentoringów w placówkach, które weszły w proces certyfikacji placówki
Od której certyfikacji warto zacząć?

Najlepiej zacząć od tego, co sercu jest najbliższe. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, z kim najbardziej chcę pracować – czy z rodzicami, czy z nauczycielami.

A jeśli ktoś nie ma preferencji, to warto zacząć od certyfikacji rodzicielskiej, ponieważ: 

 • rodzice są bardziej przyjazną grupą do pracy, niż nauczyciele; zazwyczaj sami się zapisują, sami płacą, więc mają wyższą motywację do zmiany, bo na sali masz osoby, które chcą; jest mniej oporu na sali szkoleniowej,
 • jest krótsza, bo trwa tylko 3 dni (zamiast 5 dni plus odstęp miedzy etapami),
 • jest tańsza, bo kosztuje 3.500 zł (zamiast 5.000 zł).
Czy inne szkolenia rodzicielskie mogą być zamiast bazowego PD?

Tak, dopuszczam taką opcję. To zależy jakie szkolenie zostało ukończone, jaki był jego program.

Jeśli kandydat(ka) odbył(a) szkolenie rodzicielskie w duchu bliskosci, NVC, Gordona, Mazlish to tak. Ważne jest, by program promował wychowanie w szacunku, bez kar i nagród. 

Jeśli kandydatk(ka) ukończył(a) szkolenia wykorzystujące behawioryzm i warunkowanie, to nie, bo to stoi w sprzeczności z założeniami Pozytywnej Dyscypliny. 

Jestem zdecydowana(y), jakie kroki mam podjąć, by się zapisać?

Po pierwsze musisz się z nami skontaktować. Masz do wyboru formularz (poniżej) lub bezpośredni kontakt z Kamilą Skalską

Po drugie musisz wybrać termin i rodzaj certyfikacji.

Po trzecie należy podpisać z nami umowę i wpłacić zadatek. Jeśli potrzebujesz płatności w ratach, to  wystarczy to zgłosić przed podpisaniem umowy. Mamy kilka wariantów płatności.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Białecka-Rutkowska.

Certyfikowana Trenerka Biznesu SET®, FRIS® i MindSonar® oraz Process Communication Model®. Jedna z trzech Trenerek Pozytywnej Dyscypliny w Polsce. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów Coaching i Mentoring na SWPS. Aktualnie w trakcie 4-etapowego kursu The Self-Reg® Foundation Certificate, który stanowi I stopień certyfikacji Self-Reg®. Od 2004 roku związana jest z branżą oświatową, prowadzi niepubliczne przedszkola integracyjne oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Przez 8 lat była członkiem zarządu największego w Polsce Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych. Pasjonatka i praktyk Analizy Transakcyjnej, uczestniczka zaawansowanych szkoleń prowadzonych przez superwizorów z European Association for Transactional Analysis (EATA) w dwóch obszarach – AT w edukacji i AT w organizacji. Od zawsze stymuluje ludzi do działania i rozwoju. Uważa, że każda negatywna sytuacja ma swoją pozytywną stronę, którą można wykorzystać dla siebie. W życiu kieruje się takimi wartościami jak: szczerość, zaangażowanie, odpowiedzialność i autonomia. Prywatnie żona i mama trójki nastolatków – Piotra (2004), Asi (2007) i Kasi (2009).

.